دوقلو ونوس طرح ابي

1031

دليجان

665,000 تومان

750,000 تومان

ويژگي هاي كالسكه دو قلو  ونوس دليجان  :
داراي 8 چرخ  با قابليت جدا شدن از بدنه كالسكه

صندلي قابل تنظيم
چرخ هاي جلو گردان مي باشد
داراي ترمز
سبد پارچه اي
جمع كردن اسان

طرح هاي متفاوت روكش