كوتاه كردن ناخن نوزاد

ناخن گير در ابتدا ايمن تر ازقيچي فرض مي شد ولي در واقع ممكن صدمه بيشتري وارد كند

قيچ ناخن گير نوزاد داراي نوك كند و غير برند بدون شك خطر كمتري دارد

مشكل بزرگ اين است كه معمولا تيغه هاي قيچي نوزاد كمي ضخيم تر مي باشد

كه قرار دادن زير ناخن ها كودك مشكل است

بهترين زمان براي ناخن گيري نوزاد موقع خواب نوزاد است