خواب كودك

 كودك فرق ساعت 8شب با 12شب را متوجه نمي شود
او آنقدر انرژي دارد كه مي تواند تا صبح هم بيدار بماند

 

💁اگر حتي خودتان نمي خواهيد زود بخوابيد، حدود ساعت 9_10شرايط خواب را فراهم كنيد و خاموشي درخانه ايجاد كنيد تا كودكتان دراتاق بخوابد و سپس مجدد بيدار شويد و به كارهايتان برسيد.
دير خوابيدن كودك باعث عدم ترشح هورمون رشد در زمان مناسب شده و كندي رشد را به دنبال خواهد داشت 🍒🍒