تنظيم نور اتاق كودك

نور مستقيم و درخشان براي نوزادان مناسب نيست

به همين جهت براي تلطيف نور خورشيد در روز از پرده هاي نازكي كه نور را از خود عبور داده

اما از تندي ان  مي كاهد براي اتاق نوزاد استفاده كنيد

در شب براي تامين نور اتاق  از نور غير مستقيم  مثلا چراغ كه نور به سقف مي تاباند

براي ايجاد نور كافي استفاده كنيد