لايه محافظتي به نام لوسيون

- كودكان به دليل جنب جوش بالا به سرعت رطوبت پوستشان را از دست مي دهند

به همين دليل  استفاده از لوسيون و روغن مخصوص بدن بچه ها بين 3 تا 4 مرتبه در طول روزتوصيه مي شود

به دليل اينكه هنوز غده هاي چربي پوست در اغاز تولد كامل تشكيل نشده پوست كودك چربي كمتري دارد

پوست كودك نازك و ظريف است و مقاومت كمتري در مقابل باكتري ها مواد حساسيت زا و افتاب دارد

پس از استحمام و استخر رفتن كودك استفاده از روغن بچه مي تواند جايگزين از دست رفته پوست باشد

 

دكتر احمديان متخصص كودكان