راه هايي برا افزايش قدرت ذهني كودك

هنگام مرتب كردن خانه از كودك نوپاي خود كمك بگيريد

اين كار روش خوبي براي دسته بندي است .

كودك نوپا ياد مي گيرد كه عروسك هاي حيواناتش شب كه مي شود يك جا به خصوصي مي روند

ماشين ها - كاميون ها و بقيه اسباب بازي ها هم جاي خودشان را دارند

بجه ها بايد مرتب كردن دسته دسته و رديفي (مرتب كردن وسايل از كوچك به بزرگ را به عنوان بخشي

از رشد ذهني  قبل از پيش دبستاني ياد بگيرند   .