شيشه شور خارجي

xbi

irani

15,000 تومان

25,000 تومان

شيشه شور وسيله ايي لازم براي تميز كردن شيشه شير نوزاد ميباشد
معمولا داراي دو  فرچه  براي پاك كردن شيشه و سرشيشه موزد استفاده قرار مي گيرد

سيسموني و لوازم  كودك  مازندران   بابل  اميركلا 
09116149314    01132346444