خشك كن چياكو

chiako

china

59,000 تومان

80,000 تومان

در طول شبانه روز چند بار پوشك نوزاد تعويض مي كنيم  كه بعد ازهر با تعويض پوشك  نياز به شسشتشو
و نظافت دارد و براي خشك كردن بدن كودك  استفاده از پارچه هاي كه حساسيت زا نباشد و به پوست لطيف
كودك اسيب نرساند  نياز است
بايد داراي ويژگي  خاصيت جذب بالا اب باشد
75+100  سانتيمتر ابعاد

ازخشك  كن به عنوان دورپيچ مي توان استفاده كرد 

براي دوام بيشتر با اب ولرم بشوييد