مسافرتي ديبا دليجان

103

دليجان

400,000 تومان

450,000 تومان

كالسكه مسافرتي  يا عصايي  ديبا دليجان 
يكي ازبهترين انتخاب ها  كالسكه  مسافرتي ايراني 
 
بسيار كم حجم و سبك
داراي حالت خواب فراوان
تنظيم جلو پا براي قبل از 9 ماهگي